Nowe przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 dla ludzi kultury

Opublikowane przez

Nowe przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 dla ludzi kultury

30.12.2020, MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że 30 grudnia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe z Tarczy Antykryzysowej 6.0 za listopad może być przyznane jednorazowo dla określonych kodów PKD, w tym:

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z – działalność fotograficzna,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z – działalność muzeów.

Wniosek należy złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS za pośrednictwem strony gov.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenie o spadku przychodów. Wniosek można złożyć od 30 grudnia 2020 r. 

Pełne informacje na ten temat znajdują się TUTAJ.

Trzykrotne świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Dodatkowe postojowe dla samozatrudnionych dotyczy tylko określonych w Tarczy 6.0 kodów PKD, m.in.:

  • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

Warunkiem uzyskania dodatkowego postojowego jest wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego – uzyskanie co najmniej jednego świadczenia.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla umów zlecenia

Dodatkowe postojowe może być jednorazowo wypłacone również osobom zatrudnionym na umowie zlecenie, agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

b) przez przewodników muzeów

Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło. Wniosek (RSP-CD6) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Wniosek można złożyć od 15 stycznia 2021 r. 

Zwolnienie ze składek ZUS

Od 30 grudnia 2020 roku przedsiębiorstwa z wybranych branż mogą ubiegać się o zwolnienie (w przypadku opłacenia – o zwrot) składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od lipca do września oraz za listopad 2020 roku.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż:

  • do dnia 15 stycznia 2021 r. – w przypadku składek za okres lipiec-wrzesień 2020 (jeden z warunków jest następujący: przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który złożyłeś wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.) – dokładnie informacje znajdują się TUTAJ.
  • do dnia 31 stycznia 2021 r. – w przypadku składek należnych za listopad 2020 (jeden z warunków: przychód z działalności przeważającej, który uzyskałeś w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.) – dokładne informacje znajdują się TUTAJ.

Informacja ZUS o Tarczy Antykryzysowej 6.0 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dziennikustaw.gov.pl)

Artykuł Nowe przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 dla ludzi kultury pochodzi z serwisu ORFEO.

Więcej informacji
Źródło: orfeo.com.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *